Sökning: "olyckor"

Visar resultat 1 - 5 av 676 uppsatser innehållade ordet olyckor.

 1. 1. Bärighetsbedömning av skogsbroar

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Malin Rüegger; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet behandlar bärigheten hos broar i skogsbilvägnätet. Den studerade brotypen är en vanligt förekommande stålbalkbro med träfarbana. Skogsbroarna, vilka används främst för virkestransporter, trafikeras sällan men trafiklasten är mycket tung. LÄS MER

 2. 2. Vem ansvarar för självkörande bilar? : En utredning av det utomobligatoriska ansvaret för framtidens olyckor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :självkörande bilar; ansvar; utomobligatoriskt ansvar; trafikförsäkring; produktansvar; skadestånd; framtidsjuridik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Livet efter mötet med döden : En hermeneutisk studie om konfrontationen med dödens betydelse i människans vardagsliv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Stefan Marjanovic; Emma Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Konfrontation med döden; Heidegger; sociologisk socialpsykologi; vara-i-döden; de Andra; existentialism; hermeneutik; livsförändring;

  Sammanfattning : Studien syftar till att skapa en förståelse för hur individer som stått nära döden upplever betydelsen av händelsen och besvara frågeställningen: Hur integreras en konfrontation med döden i vardagslivet över tid? Eftersom detta är en komplex upplevelse har hermeneutiken valts som metod. Tio intervjuer utfördes med två typer av livshotande upplevelser; olyckor och sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med alkoholbrukssyndrom inom den somatiska vården : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Tyra Nilsson; Matilda Rissvik; [2023]
  Nyckelord :Alcohol use disorder; motivation; nurse experience; somatic care; stigma; Skadligt bruk av alkohol; motivation; sjuksköterskors erfarenheter; somatisk vård; stigma;

  Sammanfattning : Background; Alcohol use disorder is a global problem that cause harm to the individual’s health and can also lead to death. Patients with alcohol use disorder often comes in contact with the somatic care due to physical harm and sickness. Therefore, nurses often meet these patients and their attitudes and skills affect the further care. LÄS MER

 5. 5. Hemtjänst som Första Insatsresurs till räddningstjänst : En studie om förmågan att använda hemtjänsten som resurs till räddningstjänsten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hampus Kullenberg; [2023]
  Nyckelord :Hemtjänst; Första Insatsresurs; FIR;

  Sammanfattning : Räddningstjänsten Väst har i en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner berättat om deras samarbete, för att rädda liv tillsammans med hemtjänsten i både Falkenbergs och Varbergs kommun. Detta samarbete går ut på att man i hemtjänsten på nätterna har något de kallar för trygghetsteam. LÄS MER