Sökning: "partiellt"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet partiellt.

 1. 1. Experimental Study of Heat Transfer Coefficient and Film Cooling Effectiveness

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Ke Li; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the possibility to evaluate the film cooling thermal performance on flat plate using Thermochromic Liquid Crystal. After an introduction of the basic concept and background of gas turbine blades film cooling and Thermochromic Liquid Crystal, a thorough explanation of four methods is presented. LÄS MER

 2. 2. En lovande karriär eller hotande barriär? En studie om glastaket på universitetsnivå

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Holgersson; Alma Andersson Bergill; [2019]
  Nyckelord :glastaket; stereotyphot; self-efficacy; chefsposition; inkomstnivå; jämställdhet; glass ceiling; stereotype threat; manager position; income level; equality; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige har kvinnor högre utbildningsnivå än män samt är i klar majoritet bland universitetsstudenter. Trots detta är kvinnor i tydlig minoritet på arbetslivets topp. När studierna är klara och arbetslivet tar vid skiftar dominansen. LÄS MER

 3. 3. Kan legalisering av surrogatarrangemang förändra synen på genetiskt/biologiskt moderskap? : Could the legalisation of surrogacy arrangements change the view on genetic/biological maternity?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Hanna Besic; Jenny Björfeldt; [2019]
  Nyckelord :surrogatarrangemang; surrogat; surrogatmoder; biologiskt; genetiskt; moderskap; faderskap; moderskapspresumtion; alturistiskt; kommersiellt; fullständigt; partiellt; rättslig; förälder; homosexuell; assisterad befruktning; ofrivilligt barnlös; ivf; provrörsbefruktning;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements have become an option for many involuntarily childless couples. Although surrogacy arrangements are not regulated in Sweden, there is an implied prohibition contained in the Genetic Integrity Act which makes it impossible to facilitate such arrangements under the Swedish health care system. LÄS MER

 4. 4. Fonologisk utveckling i det svenska teckenspråket hos hörande andraspråksinlärare : Identifiering av aspekter, tecken och en- och tvåhandstecken

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för teckenspråk

  Författare :Eira Balkstam; [2018]
  Nyckelord :Aspects; L2 learning; modality; Swedish sign language; Andraspråksinlärning; aspekter; modalitet; svenskt teckenspråk;

  Sammanfattning : I den här studien har undersökts hörande andraspråksinlärares fonologiska utveckling med avseende på deras förmåga att identifiera ett teckens aspektstruktur, både partiellt och som hela tecken, samt en- och tvåhandstecken. Deras resultat jämfördes sedan med en kontrollgrupp bestående av döva förstaspråkstalare av svenskt teckenspråk. LÄS MER

 5. 5. Simulering av rekristallisationsförloppet för ett verktygsstål

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Daniel Haster Olsson; [2018]
  Nyckelord :Rekristallisation; Verktygsstål; Varmbearbetning; Simulering; Värmebehandling; Dilatometer;

  Sammanfattning : Rekristallisationsförloppet som sker i samband med varmbearbetning av stål, och den efterföljande värmebehandlingen, spelar en avgörande roll för den fortsatta strukturens utseende, och således dess slutgiltiga egenskaper. I följande examensarbete har varmbearbetning och värmebehandling simulerats på ett verktygsstål under olika betingelser i en dilatometer utrustad med deformationsenhet. LÄS MER