Sökning: "police approaches attitudes"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden police approaches attitudes.

 1. 1. Måste vi prata om det? : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt och strategier kring barns integritet och sexualitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Michelle Gylemo; Sandra Ekstrand; [2018]
  Nyckelord :children; sexuality; integrity; preschool; communication; barn; sexualitet; integritet; förskola; kommunikation;

  Sammanfattning : The main purpose of this qualitative interview study is to highlight and visualize preschoolteachers’ attitudes and working practices regarding children’s integrity and sexuality. Ourambition is to visualize preschool teachers' strategies to avoid discrimination againstchildren's integrity and sexuality and contribute to increased interest in discussing this inpreschools to create similar strategies in all preschools in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Viktigt men ganska ”oballt” : En kvalitativ studie om hur poliser förhåller sig till samt hanterar brottstypen våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Sofie Kjellver; Hanna Tryde; [2018]
  Nyckelord :Family violence; police approaches attitudes; police crime handling; våld i nära relation; polisers förhållningssätt attityder; polisers brottshantering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera polisers uppfattningar kring förhållningssätt till våld i nära relation samt till hur brottstypen hanteras av poliser. I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex poliser som i sitt arbete påträffade och hanterade brottstypen. LÄS MER

 3. 3. Service or Violence? Or A Violent Service : A fieldwork based study on the change in attitudes towards the use of force within the South African Police Service analysed using the community concept

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Rebecca Blum; [2005]
  Nyckelord :South Africa; policing; SAPS; community; social change; violence; conflict;

  Sammanfattning : This paper concerns the changes in attitudes towards the use of force within the South African police force after democratisation. The paper debates the current approaches towards the analysis of violence and a new theory on community and conflict management is developed. LÄS MER