Sökning: "rättslig polyvalens"

Hittade 1 uppsats innehållade orden rättslig polyvalens.

  1. 1. Normalt föräldraansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans : En rättsteoretisk problematisering

    Magister-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Emma Strand; [2019]
    Nyckelord :LSS; personlig assistans; assistansersättning; föräldraansvar; rättslig pluralism; rättslig polycentri; rättslig polyvalens; Gemeinschaft; Gesellschaft.;

    Sammanfattning : Barns rätt till personlig assistans uppmärksammades under våren 2017 genom att det i media rapporterades om att personlig assistans enligt LSS, och assistansersättning enligt 51 kap. SFB, till barn med svåra funktionshinder nekats eller dragits in. LÄS MER