Sökning: "Emma Strand"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Emma Strand.

 1. 1. Samverkan kring barn som far illa : En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på samverkan med förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Hansell Kers; Viktoria Strand Jörgensen; [2020]
  Nyckelord :sekretess; samverkan; förskola; socialtjänst; barn som far illa; orosanmälan; ärendegång;

  Sammanfattning : Den kvalitativa studiens syfte är att öka kunskapen om socialsekreterares syn på samverkan med förskolan. Ett mål med studien är att synliggöra hur socialtjänstens arbete med barn som far illa kan se ut när en orosanmälan kommer in. LÄS MER

 2. 2. TAKK : Påverkas barnens inkludering av kommunikationsmetoden TAKK i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Strand; Emelie Sölvason; [2019]
  Nyckelord :akk; förskola; förskollärare; inkludering; kommunikation; språk; takk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien som presenteras bygger på intervjuer där data samlas in för att se hur verksamma förskollärare uppfattar kommunikationsmetoden TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), samt hur det kan skapa inkludering i barngruppen på förskolan. TAKK kommer ursprungligen från teckenspråket och AKK var det första hjälpmedlet som kom och utvecklades sedan till TAKK där fokus ligger på tecken som är en understrykning av de viktigaste orden i meningar. LÄS MER

 3. 3. Normalt föräldraansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans : En rättsteoretisk problematisering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Strand; [2019]
  Nyckelord :LSS; personlig assistans; assistansersättning; föräldraansvar; rättslig pluralism; rättslig polycentri; rättslig polyvalens; Gemeinschaft; Gesellschaft.;

  Sammanfattning : Barns rätt till personlig assistans uppmärksammades under våren 2017 genom att det i media rapporterades om att personlig assistans enligt LSS, och assistansersättning enligt 51 kap. SFB, till barn med svåra funktionshinder nekats eller dragits in. LÄS MER

 4. 4. Hedersrelaterat våld och förtryck av barn : - med inriktning på 2 § LVU

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Strand; Per Jansson; [2018]
  Nyckelord :LVU; tvångsomhändertagande; hedersrelaterat våld och förtryck; heder; hederskontext.;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck är ett internationellt problem som på senare år har upp-märksammats i Sverige, framförallt på grund av morden på Pela och Fadime. I de samhällen som präglas av hedersrelaterat våld och förtryck finns ett starkt samband mellan kvinnors och flickors sexualitet och mäns heder. LÄS MER

 5. 5. Integration ur ett idrottsföreningsperspektiv : En studie om idrottsföreningars upplevelser av möjligheter och utmaningar med integrationsarbete.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Strand; [2018]
  Nyckelord :integration; idrott; idrottsförening; kultur; nyanlända;

  Sammanfattning : Det svenska samhället och dess system ställdes inför integrationsutmaningar i samband med flyktingkrisen 2015. Integrationsarbete är prioriterat av regeringen och en aktör som tagit ansvar är idrottsrörelsen. LÄS MER