Sökning: "Emma Strand"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Emma Strand.

 1. 1. TAKK : Påverkas barnens inkludering av kommunikationsmetoden TAKK i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Strand; Emelie Sölvason; [2019]
  Nyckelord :akk; förskola; förskollärare; inkludering; kommunikation; språk; takk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien som presenteras bygger på intervjuer där data samlas in för att se hur verksamma förskollärare uppfattar kommunikationsmetoden TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), samt hur det kan skapa inkludering i barngruppen på förskolan. TAKK kommer ursprungligen från teckenspråket och AKK var det första hjälpmedlet som kom och utvecklades sedan till TAKK där fokus ligger på tecken som är en understrykning av de viktigaste orden i meningar. LÄS MER

 2. 2. Normalt föräldraansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans : En rättsteoretisk problematisering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Strand; [2019]
  Nyckelord :LSS; personlig assistans; assistansersättning; föräldraansvar; rättslig pluralism; rättslig polycentri; rättslig polyvalens; Gemeinschaft; Gesellschaft.;

  Sammanfattning : Barns rätt till personlig assistans uppmärksammades under våren 2017 genom att det i media rapporterades om att personlig assistans enligt LSS, och assistansersättning enligt 51 kap. SFB, till barn med svåra funktionshinder nekats eller dragits in. LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld och förtryck av barn : - med inriktning på 2 § LVU

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Strand; Per Jansson; [2018]
  Nyckelord :LVU; tvångsomhändertagande; hedersrelaterat våld och förtryck; heder; hederskontext.;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck är ett internationellt problem som på senare år har upp-märksammats i Sverige, framförallt på grund av morden på Pela och Fadime. I de samhällen som präglas av hedersrelaterat våld och förtryck finns ett starkt samband mellan kvinnors och flickors sexualitet och mäns heder. LÄS MER

 4. 4. Integration ur ett idrottsföreningsperspektiv : En studie om idrottsföreningars upplevelser av möjligheter och utmaningar med integrationsarbete.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Strand; [2018]
  Nyckelord :integration; idrott; idrottsförening; kultur; nyanlända;

  Sammanfattning : Det svenska samhället och dess system ställdes inför integrationsutmaningar i samband med flyktingkrisen 2015. Integrationsarbete är prioriterat av regeringen och en aktör som tagit ansvar är idrottsrörelsen. LÄS MER

 5. 5. Är det digitala det nya normala? : En jämförelsestudie av två generationer kvinnor och deras digitala medieanvändning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Amy Harrison; Linnea Strand; Emma Westin; [2018]
  Nyckelord :digital media; generations; women; media use; media generations; digitala medier; generationer; kvinnor; medieanvändning; mediegenerationer;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze women’s use of digital media in their everyday life and how they reflect on their use. We chose this field of studies because of our interest in the differences and similarities within generational media usage. LÄS MER