Sökning: "rotzonsanläggning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet rotzonsanläggning.

 1. 1. Reningsgrad och optimering av rotzonsanläggningar för enskilda avlopp

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Signe Noresson; [2016]
  Nyckelord :enskildt avlopp; Rotzonsanläggning; avloppsvatten; Aquatron; vattenrening; avloppsteknik; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Två horisontella våtmarksfilter (rotzonsanläggningar) i Anderslöv och Häglinge undersöktes med avseende på deras förmåga att rena BOD7, tot-N och tot-P från avloppsvatten från två enskilda avlopp. Båda rotzonsanläggningarna föregicks av andra avloppsreningskonstruktioner i avloppsanläggningarna, i Anderslöv av en trekammarbrunn och markbädd och i Häglinge av en Aquatron® med urinseparering, Aquatron® fosforfälla och en slamavskiljare. LÄS MER

 2. 2. Fosforrening i enskilda avlopp med rotzonsanläggning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Clara Hermansson; [2014]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A HSSF CW – Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetland was constructed at Alnarp, Scania, Sweden, for onsite wastewater treatment in cooperation with the company AlnarpCleanwater Technology AB, working with onsite wastewater treatment. The aim with the wetland was to reach at least a 70 % decrease in phosphorus concentration as required for areas with “normal protection” according to the Swedish EPA. LÄS MER

 3. 3. Batch flow behandling och kontinuerligt flöde av lakvatten i en rotzonsanläggning : En jämförande studie i pilotskala

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Högskolan i HalmstadSektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Dan Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Constructed wetland; batch flow; landfill leachate; BOD; COD; total Kjeldahl nitrogen; TKN; Subsurface flow; SSF; Våtmark; rotzonsanläggning; lakvatten; batch; satsvis; BOD; COD; TKN; Kjeldahl kväve;

  Sammanfattning : This report deals with the performance of a batch flow treatment of landfillleachate compared with a continuous flow system. The parameters in focus were total Kjeldahl nitrogen (TKN), BOD5 and COD. The pilot-scale experiment used eight barrels with a volume of 150 liters. LÄS MER

 4. 4. Typhas inverkan på reningsgraden av TKN, BOD5 och COD i en anlagd rotzonsvåtmark i pilotskala.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Linus Lind; [2010]
  Nyckelord :constructed wetland; SSF; vegetation impact; Typha angustifolia L. nitrogen remove; BOD; COD; landfill leachate; Kjeldahls nitrogen; Typha angustifolia L; SSF; BOD; COD; Totalt Kjeldahl kväve; Lakvattenrening; Rotzonsanläggning Konstruerade våtmarker;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på plats i Lajaedo, Brasilien och i anslutning till Sanitário de Lajeado – RS, Brasilien, mellan januari till maj 2010. I samband med denna rapport utfördes två andra examensarbeten inom samma områden. LÄS MER