Sökning: "sällankunder"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sällankunder.

  1. 1. Underlag till marknadsplan för Fico Store

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

    Författare :Emil Malmgren Rajala; Peter Lövgren; [2008]
    Nyckelord :Questionnaire; customer analyzes; durable customers; regular customers; customer relationships; service; assortment; positioning; Enkätundersökning; kundanalys; sortiment; positionering; sällankunder; stamkunder; kundrelationer; service expediering;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla ett underlag till en marknadsplan för klädbutiken Fico Store som ska ligga till grund för ett försök att öka konsumtionsnivån hos de befintliga kunderna, som infattas av både stamkunder och sällankunder.Metod: Vi har valt att använda oss av både en kvalitativ metod i form av en intervju samt en kvantitativ metod i form av en enkät. LÄS MER