Sökning: "särskild förvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden särskild förvaltning.

 1. 1. Public transport origin-destination matrices: pattern recognition and short-term prediction

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Francesco Ferranti; [2020]
  Nyckelord :Statistics; machine learning; clustering; regression; OD matrices; Statistics; machine learning; clustering; regression; OD matrices;

  Sammanfattning : Origin-Destination (OD) matrices are an essential tool in transport planning and management to model user travel patterns. An OD matrix is a picture of the public transport passengers demand in a specific temporal window The use of the metropolitan transportation system as an alternative to private cars enables a decrease of CO2 emissions, air pollution and traffic noise. LÄS MER

 2. 2. Styrning i ett förvaltningspolitiskt skiftande landskap, åt vilket håll är vi på väg? : En studie av regeringens styrning av Polisen 2012-2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Pia Frölén; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningspolitik; förvaltningsstyrning; New Public Management; Mål- och resultatstyrning; Governance; Regleringsbrev; Polisen; Polismyndigheten; Tillitsbaserade styrformer;

  Sammanfattning : Regeringens styrning av sin förvaltning är en fråga som över tid varit i fokus för den förvaltningspolitiska forskningen. Uppsatsen har för avsikt att närmare undersöka en eventuell variation i regeringens styrning av Polisen under 2012-2018 genom att studera politiska dokument; förordning med instruktion, regleringsbrev och tillkommande regeringsbeslut. LÄS MER

 3. 3. Effektivitetsprincipen i offentlig förvaltning : en komparativrättslig studie med särskild fokus på handläggningstider och dröjsmål vid ärendehandläggning i svensk och norsk rätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Leyla Henriksen; [2019]
  Nyckelord :public law; the right to trial within a reasonable time; administration act; the right to effective remedies; the violation of convention; principle of efficiency in administration act;

  Sammanfattning : Public administration plays a major role in some countries that benefits citizens and government. Therefore, the government needs to uphold a standard of effectiveness in public administration. Research has been done in effectiveness in public administration in individual countries with limited research on certain aspects. LÄS MER

 4. 4. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Olsson; [2018]
  Nyckelord :Green infrastructure; Ecological design; Landscape architecture; Sustainable urban green infrastructure;

  Sammanfattning : One of the greatest challenges of today’s urban development is the formation of sustainable environments. Over the past several decades, there has been a shift in the global population from a more rural allocation to an urban one, resulting in the densification of cities and subsequent fragmentation of green areas. LÄS MER

 5. 5. Ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m : En analys och redovisning av Hyresgästutredningens framtagna överväganden och förslag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ulrica Löv; [2018]
  Nyckelord :Hyresgästutredningen; Hyresrätt; Hyresjuridik; Juridik; Ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus; Hyreslagen; Bostadsförvaltningslagen; Förvärvslagen; Åtgärdsföreläggande; Särskild förvaltning; Hyra bostad;

  Sammanfattning : Hyresrätten är en viktig del för svensk ekonomi och sysselsättning. Boendeformen gör det enklare för personer att flytta mellan orter, utan att först behöva köpa en ny bostad och sälja sin gamla. LÄS MER