Sökning: "språkfilosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet språkfilosofi.

 1. 1. Are you okey? : En essä om simultan flerspråkighet ur elevens och lärarens perspektiv på fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Grimm; [2017]
  Nyckelord :simultaneous multilingualism; simultaneous bilingualism; multilingualism; recreation center; language philosophy; bilingual; monolingual standard; linguistic research; school; Ludwig Wittgenstein; Simultan flerspråkighet; simultan tvåspråkighet; flerspråkighet; fritidshem; tvåspråkighet; språkfilosofi; enspråkig norm; skola; språkforskning; Ludwig Wittgenstein;

  Sammanfattning : Ämnet för denna vetenskapliga essän är simultan flerspråkighet, det vill säga individer som växer upp med två eller fler modersmål från födseln. Essän har sin utgångspunkt i en berättelse. Berättelsen gestaltar en svår situation från mitt arbete som fritidshemslärare där ett pedagogiskt dilemma uppstår. LÄS MER

 2. 2. Vad som sägs och inte sägs med metaforer : Ett försvar av relevansteorins redogörelse för metaforer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jonathan Hedtjärn; [2017]
  Nyckelord :relevance theory; Sperber Wilson; Elisabeth Camp; H.P. Grice; språkfilosofi; metaforer; pragmatik; relevansteorin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. På tal om Gud – Om möjligheten att bedriva teologi efter den filosofiska kritik som riktats mot språkets förmåga att inrymma Sanningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Susanne Forsström Fäldt; [2015]
  Nyckelord :John D. Caputo; Jacques Derrida; språk; sanning; metafysikkritik; händelse; Gud; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Sammandrag Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i den filosofiska kritik som riktats mot språkets förmåga att inrymma absoluta och eviga sanningar utforska möjligheten att tala om Gud utan att Gud antingen förtingligas eller görs till en onåbar och opersonlig princip som är fjärmad från en kristen pastoral praktik. Genom ett nedslag i Jaques Derridas språkfilosofi visar jag på de teoretiska förutsättningarna för religionsfilosofen John D. LÄS MER

 4. 4. Om egennamns konnotation : i stort mot Russell, i smått mot Kripke

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Johan Thorn; [2015]
  Nyckelord :russell; kripke; donnellan; strawson; connotation; proper names; philosophy of language; singular direct reference; russell; kripke; donnellan; strawson; konnotation; egennamn; språkfilosofi; singulär direkt referens;

  Sammanfattning : Together with an basic assumption of the main thesis of the theory of singular direct reference, this paper formulates two original theses grounded in the Kripkean notion of proper names. Regarding the assumption of the main thesis, efforts have been made to explicitly explain its essence as a reactionary theory against the description theory of proper names, a theory mainly due to Bertrand Russells (1905) influential article "On Denoting". LÄS MER

 5. 5. Att förstå handlingar – En undersökning av uppsåt som bevisfråga och tolkningsfråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats utreder uppsåtsbegreppet i svensk straffrätt. Den avser att undersöka de ontologiska och epistemologiska aspekterna av uppsåtsbegreppet i ljuset av Ludwig Wittgensteins senare filosofi. Syftet är att visa på hur uppsåtet har antagits existera, och vilka konsekvener som kan dras utifrån dessa antaganden. LÄS MER