Sökning: "systemteoretisk modell"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden systemteoretisk modell.

 1. 1. Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanja Ivic; Titti Persson; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; grundsärskolan; individintegrering; inkludering; lärmiljön;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ivic, Sanja och Persson, Titti (2018). Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Exkluderande verksamhet med ett inkluderande syfte – en studie av familjeklassens långsiktiga effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Thörnholm; [2018]
  Nyckelord :familjeklass; Families And Schools Together; inkludering; Marlboroughmodellen; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Thörnholm, Jessica (2018). Exkluderande verksamhet med ett inkluderande syfte – en studie av familjeklassens långsiktiga effekter. LÄS MER

 3. 3. "Vi gör en insats för framtidens värld" - effekter av en systemteoretisk modell för skolutveckling vid åtta skolenheter i en kommun

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christina Lundh; [2012-08-15]
  Nyckelord :systemteori; socialkonstruktionism; sociokultur; interaktionism; ledarskap; organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att identifiera framgångsfaktorer respektive hinder vid implementeringen av systemteoretiskt förhållningssätt ute i skolors verksamheter samt hur detta kommer till uttryck i det fortsatta arbetet med att utveckla skolorna. Specifika frågeställningar är: Hur pedagogernas nyvunna kunskap kommer till uttryck i kontakten med elever, kollegor och ledning samt vilka de bidragande orsakerna är till att enheterna lyckas / misslyckas i sina intentioner att följa skolutvecklingsmodellen? Vilka framgångsfaktorer och hinder vid implementeringen av systemteoretiska förhållningssätt framkommer?Teori: Studien har sin teoretiska utgångspunkt i den interaktionistiska och etnometodologiska skolan som tillsammans utgör socialkonstruktionismen. LÄS MER

 4. 4. Handledarpedagogiskt förhållningssätt. : En studie av hur studenter med hörselskada i en handledarutbildning stimuleras till att handleda sin omgivning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitetÖrebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Andreas Stjärnström; [2009]
  Nyckelord :handledning; hörselskada; hörsel; handledarpedagogisk; handledarpedagogiskt förhållningssätt; student med hörselskada; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Jag avser i den här studien undersöka och diskutera hur man kan stimulera personer med hörselskada att utveckla ett framgångsrikt sätt att kommunicera med sin omgivning. Jag har studerat studenter med hörselskada som i en handledarutbildning använt sig av Berg & Borgs fyrfältsmodell, som beskriver förhållningssättet hos människor med hörselskada i olika kommunikationssituationer med sin omgivning. LÄS MER

 5. 5. Det var bättre förr- En kvalitativ studie om pedagogers tankar om koncentrationssvårigheter

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Hallberg; [2009]
  Nyckelord :Koncentrationssvårigheter; ADHD; Systemteori; Str;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att ge en bild av pedagogers tankar kring sambandet mellankoncentrationssvårigheter och lärandemiljön. Följande frågeställningar har använts; Vilken syn har pedagogerna på koncentrationssvårigheter hos eleverna? Hur beskriver de att de arbetar för att möljiggöra en god lärande miljö för elever med koncentrationssvårigheter? Vad tycker de är viktigt att tänka på då man bemöter barn med koncentrationssvårigheter?Vi tittade även på om det fanns någon skillnad mellan uppfattningarna hos pedagogerna i de olikaåldersgrupperna. LÄS MER