Sökning: "the auditor s independence"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden the auditor s independence.

 1. 1. Reglerna om revisorsrotation och inverkan på revisionskvalitet : För-och nackdelar med revisorsrotation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Aydin Muhamed Ismail; Mahdi Ramazani; [2022]
  Nyckelord :Auditor s independence; auditor rotation; audit quality; auditor s competence; Revisorns oberoende; revisorsrotation; revisionskvalitet; revisorns kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett obegränsat revisionsuppdrag förmodas ha en negativ inverkan på revisionskvaliteten. I syfte att stärka revisionskvaliteten infördes reglerna om revisorsrotation. Genom att begränsa uppdragstiden förmodas revisorsrotation stärka revisorns oberoende vilket i sin tur har en positiv inverkan på revisionskvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Granskaren och rådgivaren : En undersökning om revisorns dubbla roller är ett hot mot oberoendet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ida Andersson; Eva Ceder; Felicia Lindquist; [2022]
  Nyckelord :Revisorns oberoenderoll; fristående rådgivning; granskning; hot mot oberoende;

  Sammanfattning : Titel: Granskaren och rådgivaren - en undersökning om revisorns dubbla roller är ett hot mot oberoendet Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Revisorns oberoenderoll, Fristående rådgivning, Granskning, Hot mot oberoende Forskningsfråga: Hur kan revisorn upprätthålla och bevara oberoendet mellan både en granskande och rådgivande roll? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur revisorn kan upprätthålla oberoende och balans mellan granskning samt fristående rådgivning. Avsikten är att utveckla förståelsen för denna balansgång genom att beakta revisorns perspektiv i frågan. LÄS MER

 3. 3. Revisorns dilemma : En kvalitativ studie om svårigheterna mellan revisorns rådgivande och granskande roll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Baris Göker; Mikael Bethmorad; [2022]
  Nyckelord :auditing; independence; auditor; commercialism; professionalism; consulting; institutional logic; independent advisers; revision; oberoende; revisor; kommersialism; professionalism; rådgivning; institutionell logik; granskning; fristående rådgivare;

  Sammanfattning : The standard for the auditing profession is not only to review the client's financial reports, but to also offer advice to clients in the form of independent advisory services. This entails potential risks that may mean that the auditor's independent role is affected. LÄS MER

 4. 4. Kan en revisor vara oberoende? : En kvalitativ studie om revisorers synsätt på oberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Krister Björk; Julia Johnsson; [2022]
  Nyckelord :The auditors independence; Independence in fact; Independence in appearance; Institutional theory; Analysmodellen; Authorized auditor; Revisorns oberoende; Faktiskt oberoende; Synbart oberoende; Institutionell teori; Analysmodellen; Auktoriserad revisor;

  Sammanfattning : To complete work in a satisfactory manner, the auditor needs to maintain his or her qualifying role; it is required that the auditor is independent. The auditor shall review his or her independence before each assignment and resign if there are circumstances that could upset the trust in his or her independence. LÄS MER

 5. 5. Nya regler för revisorer och revision : En dokumentstudie om remissinstansernas åsikter till SOU:2015:49 förslag till lagändring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Wilma Eliasson; Linn Hellgren; [2021]
  Nyckelord :Reglering; Revision; Profession; Revisionskvalité; EU:s revisionspaket; SOU 2015:49;

  Sammanfattning : Background: The development of society has contributed to increased uncertainty and risks in the financial market, which contributes to the need for the auditing profession. The profession of accountant has gone from being self-regulated to state-regulated. LÄS MER