Sökning: "the strengths perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden the strengths perspective.

 1. 1. Kontinuitet i hemsjukvård ur ett multiperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Olof Kullberg; Karl Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Continuity; home care; mixed method; multiple perspectives; case; Multiperspektiv; hemsjukvård; kontinuitet; mixad metod; patientfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bedriva hemsjukvård med hög kontinuitet har i tidigare studier visat sig medföra positiva effekter för vårdens kvalité. I lagen står det skrivet att patientens behov av kontinuitet ska tillgodoses, trots detta vittnar media fortfarande om brister kopplade till kontinuitet. LÄS MER

 2. 2. Guidance towards the Goals

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Tilde Ragnarsson; Isabelle Nilsson; [2021]
  Nyckelord :sustainable development; sustainability assessment; sustainable development goals; start-ups; assessment tools; Business and Economics;

  Sammanfattning : The private sector is expected to take ownership and contribute towards achieving the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs), and considering the innovative nature of start-up companies, they can be seen as key players. Though, they lack the guidance needed to assess the performance within the SDGs. LÄS MER

 3. 3. Dyslexi i undervisningen : En intervjustudie om dyslektikers styrkor och svagheter i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Cecilia Nordh; [2021]
  Nyckelord :Dyslexi; styrkor; svårigheter; skolgång; inkludering; sociokulturella perspektivet; tekniska hjälpmedel; självförtroende; koncentrationsförmåga; verbala; auditiva; enskilda eleven;

  Sammanfattning : Sammanfattning    Elever med dyslexi finns i alla klassrum. Ibland har de en dyslexidiagnos så vi vet att det är just dyslexi, ibland anar lärare bara att det är så. Det är inte alltid en lätt uppgift att bemöta dessa elever och ta sig tiden för att anpassa undervisningen efter dem. LÄS MER

 4. 4. "Ett fundamentalt jätteviktigt ämne" : En kvalitativ studie om de professionellas bild av den ämnesövergripande sex- och samlevnadsundervisningen på högstadiet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Wickman; Emma Näslund; [2021]
  Nyckelord :sexual education; interdisciplinary; upper school; teachers; school welfare officers; enthusiasts; Sexualundervisning; ämnesövergripande; högstadiet; lärare; skolkuratorer; eldsjälar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka professionellas syn på den ämnesövergripande sexualundervisningen samt vilka förutsättningar professionella har att skapa en jämställd och normkritisk sexualundervisning för unga på högstadiet. Studien önskade besvara följande frågeställningar; Vad anser professionella om att sex- och samlevnadsundervisningen ska ske ämnesövergripande? Vilka brister och styrkor ser professionella med dagens sex- och samlevnadsundervisning? Anser professionella att skolan arbetar normkritiskt i sex- och samlevnadsundervisningen för att motverka att normativa könsroller begränsar unga? Utifrån en kvalitativ metod utgår studien från sex semistrukturerade intervjuer med professionella i Mellansverige som undervisar i sex och samlevnad. LÄS MER

 5. 5. Analysis and visualization of deficiencies and challenges in the waste collection system of the Stockholm archipelago

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :NIKOLAOS MANOLIS-GRIGOROPOULOS; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to document and visualize the unique characteristics of thewaste collection and transportation system in the Stockholm archipelago of Sweden froma geopolitical and logistics perspective.So far there has been no extensive study of the waste management system in the area andthis report aims to document the work and act as a basis for further research and futuredevelopment. LÄS MER