Sökning: "tutoring"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet tutoring.

 1. 1. Effekten av handledning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie med specialpedagoger och pedagoger.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ann-Helen Francki; Charlotta Lass; [2019]
  Nyckelord :Preschool; special education; special educator; tutoring; Förskolan; handledning; specialpedagog; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur specialpedagogen och pedagogerna beskriver handledning i förskolan samt hur specialpedagogen och pedagogerna beskriver vilka effekter handledning kan ge. För att besvara syftet kom vi fram till följande frågeställningar, hur kan specialpedagogens yrkesroll se ut i förskolan, hur beskriver specialpedagogen och pedagogerna handledning i förskolan samt beskriver specialpedagogen och pedagogerna att någon förändring skett i lärmiljön efter handledningen, i så fall vilken. LÄS MER

 2. 2. Folkhögskolans bildningsmiljö : upplevda framgångsfaktorer för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Björk; [2019]
  Nyckelord :Bildning; folk high school; inclusive education; neuropsychiatry; special education; success factors; Bildning; folkhögskola; framgångsfaktorer; inkludering; neuropsykiatri; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Många unga människor lämnar idag det reguljära skolsystemet utan fullständiga betyg. Därav finns ett stort behov av vuxenutbildning. Folkhögskolor erbjuder en alternativ pedagogisk väg i förhållande till andra skolformer, då de inte är styrda av nationellt fastslagna läroplaner. LÄS MER

 3. 3. Individanpassad matematikundervisning-hur funkar det? : En kvalitativ studie om matematiklärares handledning och tankar om begreppet individanpassning med fokus på området funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofia Weimer; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Individualized teaching in mathematics; Functions; Upper-secondary school; Individanpassad matematikundervisning; Funktioner; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study how teachers in mathematics in upper-secondary school think about the concept of individualized teaching and their way of tutoring students in a classroom environment. The study focuses on the area of functions. LÄS MER

 4. 4. "Vi bara pratar om tidiga insatser, nu måste vi agera." : SPECIALPEDAGOGENS ROLL I FÖRSKOLEKLASS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Elisabet Jannok; Tanja Martinsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att belysa förskollärares, specialpedagogers, rektorers samt kvalitetsutvecklares uppfattningar om och förväntningar på specialpedagogens roll i den obligatoriska förskoleklassen. Den forskning som tidigare genomförts har främst riktat sig mot specialpedagogens roll i förskola och skola och det finns begränsat med forskning om specialpedagogens roll i den nyligen lagstadgade obligatoriska förskoleklassen. LÄS MER

 5. 5. Lokal standardisering av PLC programmering verifierad med emulering

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Joakim Ramn; Marcus Steneros Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Standardisering; PLC programmering; emulering;

  Sammanfattning : Det finns idag ingen standard som beskriver hur tydliga program med självförklarande kod och bra struktur utformas. Företag som arbetar med programmering och levererar automatiserade processer skulle med fördel kunna nyttja en tydlig standard för att effektivisera sin process. LÄS MER