Sökning: "uppleva musik"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden uppleva musik.

 1. 1. ”Vi tänker inte så mycket på orden, fast det gör vi ju”. Lärares tankar om och erfarenheter av estetiska uttrycksformer i förhållande till språkutveckling - med fokus på elever med svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Magnusson; [2018-02-13]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; språkutveckling; svenska som andraspråk; socialsemiotik; multimodalitet; musik; drama; bild;

  Sammanfattning : Dagens skolmiljö är präglad av mångfald och mångkulturalitet. Det är berikande och stämmer överens med det värdegrundsarbete som skolan ska stå för. Dock är det många elever idag som kommer till en klass och inte får uppleva känslan av att förstå och vara en del i sammanhanget. LÄS MER

 2. 2. "Det man gör med kroppen fastnar i knoppen" : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av att arbeta med rörelse som metod i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Hanna Larsson; Nathalie Andersson; [2018]
  Nyckelord :Rörelse; inlärning; utveckling; uttryckssätt; sinnen; motorik; hermeneutik;

  Sammanfattning : Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a) lyfter att barn ska få möjlighet att upptäcka och utforska sin omgivning genom olika uttryckssätt. Syftet i studien är att undersöka förskollärares erfarenheter av att använda rörelse i arbetet med barns lärande i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar patienters tillfredsställelse i samband med koloskopi : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jane Löfvin; Karin Westmark; [2018]
  Nyckelord :Koloskopi; Patienttillfredsställelse; Personcenterad vård; Informatik; Faktorer;

  Sammanfattning : Koloskopi är en endoskopisk undersökning som visualiserar insidan av tunntarmens sista del, tjocktarmen och ändtarmen. Det är den bästa undersökningsmetoden för att diagnostisera sjukdomar i tjock- och ändtarmen. Studier visar att patienten kan uppleva oro, obehag och smärta inför/under en koloskopi. LÄS MER

 4. 4. Musik som stöd för karaktärsskapande : En studie om att skapa karaktärer med hjälp av instrumentalmusik

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ocean Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Character creation; instrumental music; experience; audio descriptions; analyzes; the persona method; participatory design.; Karaktärsskapande; instrumentalmusik; upplevelse; ljudhändelsebeskrivningar; analyser; persona metoden; deltagande design.;

  Sammanfattning : När det kommer till allmänt skapande så anser jag att det handlar mycket om att komma på idéer. Att ta vara på sina vardagliga möten och sin omgivning runt omkring sig kan vara användbart material för att bli inspirerad och motiverad till att skapa något. LÄS MER

 5. 5. Filmmusikens makt : hur musik kan påverka filmupplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emelie Johansson; [2018]
  Nyckelord :filmscore; emotion; orchestration; composing; filmmusik; känslor; orkestrering; komposition;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur musik kan påverka upplevelsen av rörlig bild, samt processen kring att skriva musik till. En scen ur filmen Jurassic Park från 1993, har använts för att skriva ny filmmusik till, med syftet att undersöka om den nyskrivna musiken kunde framkalla andra känslor än vad originalmusiken gjort. LÄS MER