Sökning: "volvo konkurrens"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden volvo konkurrens.

 1. 1. Orsaker till saldoavvikelser och kostnader för bristsituationer : En fallstudie på Volvo CE Braås Inbound Logistics avdelning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Padeloglou; Tina Bloom; Sara Abo Sabih; [2019]
  Nyckelord :Saldoavvikelse; bristsituation; icke-värdeskapande aktiviteter; orsaker; kvalitet; kvalitetsbristkostnader;

  Sammanfattning : Titel: Orsaker till saldoavvikelser och kostnader för bristsituationer- En fallstudie på Volvo CE Braås Inbound Logistics avdelning Bakgrund: Företag lägger allt större vikt vid att arbeta med kontinuerliga förbättringar och kvalitetsutveckling av sin verksamhet. Alltmer krävande kunder och en ökad global konkurrens har gjort att utvecklingen går mot att kvalitet blir ett av de mer centrala kundvärdena för företag. LÄS MER

 2. 2. Analysing Competition Barriers for the Aftermarket : The Case of Volvo Cars’ Air Filter

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Daniel Ginzburg; Dennis Melin; [2018]
  Nyckelord :Competition barriers; Entry barriers; Aftermarket; Automotive; Air filter; Competitive strategy; Competition deterrence; Will fitters; Konkurrenshinder; Barriärer; Eftermarknad; Fordon; luftfilter; konkurrensstrategi;

  Sammanfattning : Original equipment manufacturers (OEMs) spend plenty of resources in developing products and establishing a profitable market. This includes time-consuming investigations, costly research and development processes, as well as a great deal of risk-taking. LÄS MER

 3. 3. Ledtidsreducering i produktionsflödet : En fallstudie vid Gestamp HardTech

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jacob Börsholm; Pontus Arnström; [2018]
  Nyckelord :Ledtid; Ledtidsreducering; Simulering; Fordonsindustrin;

  Sammanfattning : Fordonsindustrin är idag en stor industri på den globala marknaden som präglas av hård konkurrens. Industrin består av ett få antal globala fordonstillverkare och ett stort antal leverantörer. Den hårda konkurrensen har medfört att allt fler fordonstillverkare outsourcat allt mer av utvecklingen och tillverkningen av fordonskomponenter. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenser av HR-ansvarets förskjutning – En studie om samarbetet mellan HR-funktionen, linjechefer och projektledare vid personalarbetets utförande i den projektbaserade organisationen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Elin Bontell; [2013-10-17]
  Nyckelord :Samarbete; HR-funktionen; Linjechefer; Projektledare; HR-ansvar;

  Sammanfattning : I projektbaserade organisationer ställs HR-arbetet inför särskilda utmaningar i och med att medarbetaransvaret vanligtvis delas mellan HR-funktionen, linjechefer och projektledare. HR-funktionen har generellt sett utvecklats mot att bli allt mer strategiskt inriktad i flertalet organisationer och det operativa personalarbetet har istället förts över till linjecheferna. LÄS MER

 5. 5. Customer Relationship Management - En studie om Volvos strävan att sätta kunden i fokus -

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Gustavsson; Markus Gustafsson; [2012-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fordonsbranschenpräglasidagavkraftigkonkurrensdärprodukternaalltmerefterliknarvarandra.Samtidigtharkundernasbeteendekraftigförändratsochsammasakereftersträvasinteavkundernasomförbaraettparårsedan.Förattskiljasigmotkonkurrenternaidaggällerdetattjobbamedmjukavärdensomtillexempelkundhantering. LÄS MER