Sökning: "widén"

Visar resultat 1 - 5 av 512 uppsatser innehållade ordet widén.

 1. 1. Hade hon sett OK ut hade hon fått våldta mig hårt! - Om framställningen av kvinnliga sexualförbrytare och deras brott på forumet Flashback

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Elsa Cedergren; [2024-03-04]
  Nyckelord :female; sexcrime; offender; flashback; discourse analysis;

  Sammanfattning : This study aims to widen the known information about how female sexual offenders are depicted in online-forums, specifically the Swedish online-forum Flashback. The research questions that guided this study were as follows; 1) How female sexual offenders are depicted on Flashback as well as 2) How female sexual offenders’ crimes are constructed on Flashback. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av biotopvårdande åtgärder i Grimåsbäcken. En analys av fysikaliska egenskaper och sammansättning av makroevertebrater.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Björn Andermo; [2024-01-22]
  Nyckelord :Channelized streams; retention; biotope preservation; macroinvertebrates; bottom substrate; woody debris.;

  Sammanfattning : Many streams have been exposed to extensive anthropogenic impact for the benefit of forestry and agriculture. The effects has mainly been channelization characterized by lowered and straightened channels. This homogeneous morphology leads to decreased ability to retain water as well as lost connection to the floodplain. LÄS MER

 3. 3. A space-time shape for easier spatiotemporal visualization in traffic networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :David Smeds; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modern big data systems are enabling new possibilities that never were thought possible in the past. The ability to gather massive data on an individual level has made fields like space-time geography bloom in the latest decennia. The usage of shapes in a 3D space allows us to visualize certain phenomena over time. LÄS MER

 4. 4. EFFEKTER PÅ UPPSTRÖMSSTABILITETEN I FYLLNINGSDAMMAR : Ändrade porvattentryck till följd av cykliska magasinsnivåer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Widén; [2024]
  Nyckelord :Vattenfluktuationer; Släntstabilitet; Porvattentryck; Tolererat fel; Finita elementmetoden;

  Sammanfattning : Hydropower is one of the few energy sources with the ability to store a resource and thus regulate electricity production. When the water level in a reservoir changes, this affects the pore water pressures in the dam. LÄS MER

 5. 5. Naturbaserad dagvattenhantering : gestaltningsförslag för främjandet av Bäcklösabäckens mångfald och rekreation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexandra Fabian; [2024]
  Nyckelord :Analys genom syntes; dagvattendamm; biologisk mångfald; Bäcklösabäcken; tvåstegsdike; gestaltning; rekreation; ekologi; våtmark; meandring; vegetationszoner; svämplan;

  Sammanfattning : I takt med att Uppsalas utvecklingsområde Södra staden expanderas, minskar stadens grönområden och permeabla ytor för dagvattnet att infiltrera. Detta leder både till en förlust av biologisk mångfald, ekologiska spridningsvägar och en större belastning på Bäcklösas avrinningsområde som täcker stora delar av Södra staden. LÄS MER