Upplevelser av WLB - arbetsrelaterad kommunikation på fritiden och privat kommunikation under arbetstid.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Sammanfattning: Syftet med undersökningen var att undersöka hur arbetsrelaterad kommunikation utanför arbetstid samt privat kommunikation under arbetstid upplevs påverka tjänstemäns WLB. Studien genomfördes genom en kvalitativ metod där åtta semi-strukturerade intervjuer genomfördes med anställda på ett företag i Mellansverige. För att analysera materialet användes en induktiv tematisk metod. Utifrån resultatet hittades tre teman: Diffus gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv (underteman Vilja att vara informerad samt Flexibilitet), Strategier för att begränsa sin exponering för arbetsrelaterad kommunikation och Privat kommunikation under arbetstid. Resultatet visade att arbetsrelaterad kommunikation utanför arbetstid möjliggör en god balans i skärningspunkten mellan respondenternas privatliv och arbetsliv förutsatt att kommunikationen kunde begränsas att inte störa familjelivet. Privat kommunikation under arbetstid hjälpte respondenterna att känna sig uppdaterade om vad som sker i privatlivet vilket hjälper till att skapa en god WLB hos respondenterna förutsatt att kommunikationen inte var för intensiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)