”Avtalsbrott inom offentlig upphandling” - Äktenskap och skilsmässa i LOU:s och avtalslagens regi. En fallstudie om hur sanktioner kan tillämpas vid avtalsbrott.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Upphandlare har i uppdrag att utföra en effektiv upphandling som tillvaratar de principer som offentlig upphandling grundats på. Då de regler som styr upphandling ställer höga krav på kompetens hos beställaren för att kunna uppfylla de syften upphandlingen har, är det också av vikt att studera hur lagstiftningen kan användas som stöd eller hinder för att uppnå dessa. När avtal som ingås genom LOU sluts, tar avtalslagen vid och upphandlingslagstiftningen är inte längre tillämplig i fråga om att häva avtal.I denna fallstudie undersöks hur avtalssituationen förhåller sig för upphandlare vid komplikationer i det beställda uppdraget och vilka praktiska konsekvenser de sanktioner de kan använda sig av innehar. Den teoretiska referensramen utgörs av teorier som beställare-/utförare-modellen och New public management.Studien visar att förhandsarbetet med utformandet av avtalen är av betydande vikt för det efterföljande handlingsutrymmet att kunna häva avtalen. Vidare visar fallstudien att assymmetrisk information är ett förekommande problem i avtal som ingåtts genom offentlig upphandling. Detta visar sig i sin tur innebära samhällskostnader genom de ökade transaktionskostnaderna i hanteringen kring att häva avtalen. Detta kan riskera att skada konkurrensen och minska effektiviteten, vilket är de två främsta syften som offentlig upphandling har.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)