Mötet mellan skolsköterskan och elever med HBTQ-uttryck - ur skolsköterskans perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Elever med HBTQ-uttryck löper större risk för psykisk ohälsa än heteronormativa elever. Genom att skolsköterskan möter samtliga elever har hen en unik position i att kunna upptäcka psykisk ohälsa hos elever med HBTQ-uttryck och därmed möjlighet att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa samt skapa en trygg och säker miljö för elever med HBTQ-uttryck. Syfte: Att undersöka vilka upplevelser, uppfattningar och erfarenheter skolsköterskan har av mötet med elever med HBTQ-uttryck i årskurs 5-9. Metod: Semistrukturerade intervjuer med tio skolsköterskor i Skåne. Den transkriberade intervjutexten analyserades med innehållsanalys. Resultat: Ur analysen framkom tre huvudkategorier; Tillgänglighet för elever med HBTQ-uttryck, Att bemöta elever med HBTQ-uttryck samt Faktorer som påverkar mötet. Kategorin Tillgänglighet för elever med HBTQ-uttryck innefattade underkategorierna Öppenhet och inklusion samt Utanförskap och exklusion. Kategorin Att bemöta elever med HBTQ-uttryck innehöll underkategorierna Samtalet med eleven samt Mötet med eleven. Den sista kategorin, Faktorer som påverkar mötet, bestod av underkategorierna Erfarenhet av samverkan samt Upplevelse av sin kompetens. Konklusion: Skolsköterskor upplever svårigheter i att använda rätt pronomen till elever med HBTQ-uttryck men det viktiga är att de ber om ursäkt och försöker säga rätt nästa gång de möter eleven. Skolsköterskor är i behov av mer kunskap gällande HBTQ-frågor för att få de förutsättningar som krävs för att kunna bemöta elever med HBTQ-uttryck på bästa sätt. Skolsköterskor anser hälsoenkäten som svår för elever med HBTQ-uttryck att använda eftersom enkäten innehåller frågor om kön och är därför exkluderande för dessa elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)