Att kunna engelska är viktigt, eller? : En undersökning om högstadieelevers attityder till engelska och engelskundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Sammanfattning:

Den här studien syftar till att undersöka elevers syn på skolans roll när de lär sig engelska och deras attityder till det engelska språket och engelskundervisningen. Studien genomfördes med hjälp av en enkätundersökning, där 92 elever i årskurs 9 från två olika högstadieskolor deltog. Resultatet visar att eleverna är positivt inställda till det engelska språket och fritidsengelskan. Majoriteten av dem tycker att de inhämtar mer kunskap i engelska på fritiden än i skolan och knappt hälften tycker att de lär sig språket bäst själva, utan skolans hjälp. Resultatet visar också att en stor majoritet av eleverna anser att skolan har en viktig roll när de lär sig engelska och de inser vikten av att inhämta grammatiska kunskaper. Eleverna värderar den muntliga förmågan högt och många av dem anser att det är lättare att prata engelska på fritiden än i skolan. Majoriteten elever anser också att undervisningen behöver anpassas till att likna deras fritidsengelska mer och många elever ser gärna att det är mer arbete med film på lektionerna. Resultatet visar även att det förekommer en viss könsskillnad vid några av frågorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)