En man, flera kvinnor : En kvalitativ studie om manliga förskollärare i ett kvinnodominerat yrke.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

Sammanfattning:

Den här studien handlar om jämställdhet i förskolan ur ett verksamhetsperspektiv, där fokus är på pedagogerna. Vi har valt att fokusera på de manliga förskollärarna, eftersom de är en underrepresenterad grupp. Syftet med studien är att undersöka hur manliga pedagoger upplever att det är att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke som förskolan. Frågeställningarna som ligger bakom detta examensarbete är: Hur upplever manliga förskollärare det är att arbeta inom ett yrke som domineras av kvinnor? Möter manliga förskollärare förutfattade meningar vad det gäller genus från kollegor och barnens föräldrar? Hur har samhällets jämställdhetsutveckling påverkat verksamheten i förskolan? Vårt kunskapsbidrag är att ge en nyanserad bild av den manlige förskolläraren.

 

Denna forskning är ett kunskapsbidrag till diskussioner om genus i arbetslag inom förskolan. Med hjälp av kvalitativa intervjuer utifrån livshistoriskt material och relevant litteratur om genus har frågor besvarats och kunskapsbidrag formulerats i uppsatsen.

 

Vi belyser även läroplanens intentioner vad det gäller jämställdhet och kopplar detta till

hur det ser ut i förskolans verksamhet. I studien har frågan hur verksamheten kan påverkas av manliga pedagoger i förskoleverksamheten diskuterats. De manliga pedagoger som vi har intervjuat kände sig jämställda med sina kvinnliga kollegor, eftersom de känner sig som en i arbetslaget och kan påverka verksamheten.

 

Vi blev överraskade av att respondenternas svar inte helt stämde överens med viss litteratur som vi tagit del av i början av studien där män i förskolan beskrivs som offer i den meningen att de är i minoritet. I studien har respondenterna en mer positiv bild av att arbeta i förskolans verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)