Värdering av internt upparbetade patent

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Immateriella tillgångar ökar i betydelse då företagen blivit mer kunskapsintensiva. Redovisning till rättvisande bild ställs därför inför en stor utmaning. Redovisningen av patent är ett område som idag inte kan värderas till annat än nedlagda kostnader vilket ger upphov till en otillfredsställande bild av framtida ekonomiska möjligheter. Föreliggande uppsats har två syften. Det första är att undersöka hur internt upparbetade patent kan värderas. Det andra är att undersöka utvecklingstendenser inom detta område. Studien innehåller en kvantitativ undersökning genom granskning av fenomenet patent i årsredovisningar från tolv företag verksamma i läkemedelsindustrin. Vidare har en kvalitativ undersökning genomförts med fyra investerare från riskkapitalbolag och aktieanalysenheter. Genom institutionell teori belyses det sammanhang som redovisningen verkar och utvecklas i. Traditionell redovisningsteori har använts för att beskriva rådande regelverk och normer. Empirin visar att aktivering av internt upparbetade patent sällan sker då marknaden tolkar en sådan som ett svaghetstecken vilket begränsar företagens valmöjligheter. Institutionella förhållanden påverkar utvecklingen av redovisningen och dess syfte. Idag är redovisningens syfte mer fokuserat på marknadens behov och därmed riktas normgivarnas agenda mot dessa aktörer. Givet investerarnas behov kommer fokus hos normgivningen att ligga på ökad information, men inte till verkligt värde då detta inte är önskvärt av dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)