Försäkringsplikt enligt AB 04

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Den riskfördelning som AB 04 föreskriver anses utmärka sig i förhållande till andra standardavtal som tillämpas utanför byggbranschen. Entreprenören anses ha ett osedvanligt strängt ansvar som dessutom sträcker sig över en lång tid, samtidigt som reklamationstiden är relativt kort. Något som också särpräglar AB 04 är att det där finns en avtalad plikt för entreprenören att hålla entreprenaden försäkrad. Frågan är om och i så fall i vilken utsträckning försäkringsplikten inverkar på den riskfördelning som följer av AB 04. Uppsatsen syftar till att besvara denna fråga. För att ta reda på om försäkringsplikten i AB 04 påverkar den riskfördelning som AB 04 föreskriver, kartlägger uppsatsen dels omfattningen av parternas ansvar och dels omfattningen av entreprenörens försäkringsplikt. Vid utförandet av denna undersökning har den rättsdogmatiska metoden tillämpats. Undersökningen utvisade att omfattningen av entreprenörens försäkringsplikt preciseras genom den så kallade ”minimiomfattningen” som är bifogad till AMA AF. Minimiomfattningen föreskriver att entreprenören måste teckna allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenaden, där beställaren ska vara medförsäkrad. Att beställaren medförsäkras innebär att denne kan ta försäkringen i anspråk utan entreprenörens medverkan. Vidare föreskriver minimiomfattningen vilket skydd som minst måste omfattas av villkoren för dessa försäkringar för att entreprenören ska anses leva upp till försäkringsplikten enligt AB 04. Skulle entreprenören inte efterkomma plikten att teckna föreskrivna försäkringar så inträder denne som självförsäkrare och blir då ersättningsskyldig för skador i motsvarande mån som om försäkringarna hade blivit enligt minimiomfattningen. Under entreprenadtiden har entreprenören objektsansvaret för entreprenaden. Detta innebär att entreprenören som huvudregel ansvarar för skador inträffat under entreprenadtiden, exempelvis skador som uppstår genom olyckshändelser eller stölder m.m. Från huvudregeln gör AB 04 undantag för skador som beror på beställaren eller dennes ibruktagande av entreprenaden samt för force majeur. För sådana skador ansvarar istället beställaren. Det har genom undersökningen framgått, att entreprenörens objektsansvar i själva verket är försäkrat genom den allriskförsäkring som ska tecknas enligt försäkringsplikten som AB 04 föreskriver. Denna försäkring gäller, under entreprenadtiden, oberoende av parternas inbördes ansvar och lämnar ersättning för oförutsedd fysisk skada eller förlust av den försäkrade egendomen. Av denna anledning kan entreprenörens objektsansvar i praktiken inte alls ses som särskilt strängt. Skulle entreprenören bli skadeståndsskyldig gentemot beställaren för skador som uppstått på annat än entreprenaden ska ansvarsförsäkringen gälla för detta enligt minimiomfattningen. Detta innebär att det finns en ekonomisk trygghet för att beställaren får ersättning för eventuella skador (på annat än entreprenaden) som uppstår på grund av exempelvis eventuell culpa från entreprenörens sida i samband med entreprenadens utförande. Under garantitiden är huvudregeln att entreprenören inte ansvarar för skador på entreprenaden. Ett undantag är dock att entreprenören ansvarar för följdskador på entreprenaden som framträder under garantitiden och som uppstår på grund av fel i entreprenaden som entreprenören ansvarar för. Entreprenören ansvarar även för följdskador på annat än entreprenaden samt för skador som denne vållat genom culpa (och således ansvarar för enligt skadeståndslagen). Ansvaret för följdskador på annat än entreprenaden är förenat med en beloppsbegränsning. Denna beloppsbegränsning kan, med undantag för fall av grov vårdslöshet och åsidosättande av säkerhetsföreskrifter, inte kringgås genom åberopande av skadeståndslagen. Eftersom minimiomfattningen inte uppdaterats för att matcha den garantitid som följer av AB 04 innehåller den inget krav om att allriskförsäkring måste finnas under hela garantitiden, även om detta varit tanken. Denna oönskade lucka i försäkringsskyddet har dock täppts till av försäkringsbolagen, som i regel utformat sina allriskförsäkringar så att de likväl gäller under hela garantitiden. Under garantitiden ska allriskförsäkringen, enligt minimiomfattningen, gälla för oförutsedd fysisk skada på entreprenaden som entreprenören ansvarar för enligt AB 04. Att entreprenören ansvarar enligt 04 har beställaren bevisbördan för under garantitiden. Eftersom parternas inbördes ansvar, under garantitiden, måste utredas för att allriskförsäkringen ska kunna tas i anspråk blir allriskförsäkringens inverkan på ansvarsfördelningen mindre påtaglig än vad som är fallet under entreprenadtiden. Ansvarsförsäkringen under garantitiden ska, enligt minimiomfattningen, gälla för den garanti som entreprenören enligt AB 04 lämnar till beställaren. På så sätt inverkar ansvarsförsäkringen i praktiken på ansvarsfördelningen mellan parterna under garantitiden på så vis att ansvarsförsäkringen blir en (ekonomisk) ”garanti för garantin”. Efter garantitidens slut ansvarar entreprenören endast för följdskador som uppstått till följd av väsentliga fel i entreprenaden som denne orsakat genom att agera vårdslöst. För att dessa förutsättningar är uppfyllda har beställaren bevisbördan. Efter garantitidens slut finns inte längre någon plikt för entreprenören att hålla entreprenaden försäkrad. Försäkringsplikten i AB 04 får således ingen direkt betydelse för parternas ansvarsfördelning efter garantitidens slut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)