Professionellas perspektiv på brukares delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: I Sverige styrs välfärdsstaten av politiken. Det är det politiska styret som sätter ramar och regler för de offentliga verksamheterna. De professionellas arbetsuppgifter påverkas av verksamhetens ramar och regler som i sin tur påverkar brukare. Målet med att förskriva ett hjälpmedel är bland annat att möjliggöra för brukare att ha ett självständigt liv, att kunna vara delaktig på lika villkor i samhället som alla andra samt att öka möjligheten till ett aktivit liv för brukaren. Det ställs stora krav teoretiskt sätt på att brukaren ska vara delaktig och ha inflytande under förskrivningsprocessen av hjälpmedel.  Vikten av brukardelaktighet beskrivs vara central i forskning samt under förskrivning av hjälpmedel, samtidigt som en avsaknad av mätmetoder av upplevelsen lyfts fram. Syftet med studien är att undersöka de professionellas arbetssätt och metoder för att främja brukares delaktighet, inflytande och självbestämmande under processen kring hjälpmedelsförskrivning. Brukardelaktighetens komplexitet exemplifieras utifrån de professionellas perspektiv på brukardelaktighet. Arbetet bygger på en kvalitativ studie med utgångspunkt i teorin om gräsrotsbyråkration och Goffmans teori om stigma. Tidigare forskning visar att brukardelaktighet och inflytande påverkas av organisationers utformning samt prioriteringar. Forskning visar även att de professionellas arbete är komplext och präglas av en balansakt i det att de ska både kunna förhålla sig till brukares behov samt säkerställa att man förhåller sig till de ramar och riktlinjer som finns inom organisationen.  Resultatet av undersökningen belyser möjligheter och begränsningar samt understryker behovet av framtida forskning inom området. Främst ur de professionellas perspektiv då det upplevs saknas idag. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)