"...för läraren säger att alla ska vara med" : Barns perspektiv på delaktighet i fritidshemmet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Sammanfattning Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020) beskriver att sambandet mellan upplevd delaktighet, välmående och lärande är välkänt och delaktighet inom skolan är ett beforskat område. Forskning inom fritidshemmet är däremot relativt begränsad och Elvstrand och Närvänen (2016) efterlyser specifikt forskning om barns egna upplevelser och beskrivningar av delaktighet i fritidshem. Syftet med denna studie är därför att studera hur delaktighetsmodellens aspekter (Janson, 2005) synliggörs i barns egna beskrivningar av delaktighet i fritidshemmet, för att undersöka hur barns perspektiv kan bidra till förståelse kring fritidshemmets uppdrag och arbete. Inspirerade av fallstudiens design intervjuades sex elever vid ett fritidshem i syfte att fånga deras upplevelser av delaktighet. Intervjuguiden som användes utgick från delaktighetsmodellen och barns perspektiv. I elevernas berättelser framkom betydelsen av relationer mellan eleverna på fritidshemmet och att eleverna uppskattade fri lek mer än styrda aktiviteter. Resultatet kan därför ses som ett bidrag till debatten om skolifiering av fritidshemmet. Vidare visar elevernas berättelser att delaktighetsaspekterna framträder och att barns perspektiv kan bidra till kunskap om hur fritidshemmet uppdrag och arbete kan förstås. Sett till det specialpedagogiska uppdraget, att arbeta förebyggande och främjande, kan därför delaktighetsmodellen vara ett bra verktyg i fritidshemmets verksamhet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)