Röntgenremissens kvalité : - Faktorer som har påverkan i berättigandeprocessen

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Alla röntgenundersökningar med joniserande strålning ska vara berättigade och optimerade. Detta kräver röntgenremisser av god kvalité. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som har påverkan i röntgenremissens berättigandeprocess. Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på kvantitativa studier som kvalitetsgranskats. Resultat: Resultatet presenteras i fem kategorier: berättigade och oberättigade röntgenundersökningar, avsaknad av klinisk information, användning av riktlinjer, införande av intervention och röntgenremissens utformning. Slutsats: Röntgenremissers kvalité har betydelse i berättigandeprocessen. Antalet oberättigade röntgenundersökningar minskar genom ökad kunskap vilket gör utbildning för remitterande läkare till en nyckelfaktor. Detta leder till säkrare sjukvård där patienter inte utsätts för onödig joniserande strålning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)