Kvinnors hälsa efter sexuella övergrepp : - en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Alla har rätt till att bestämma över sin egen kropp och sin sexuella hälsa. Likväl utsätts kvinnor världen över för sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp kan användas som ett vapen för att begränsa kvinnans egna val och hennes liv. Sjuksköterskor observerar att kvinnor lider av oro och depression, känner smärta och rädsla efter sexuella övergrepp. Kvinnor utsätts även för sekundär viktimisering av samhället, vilket kan leda till skuldkänslor och mindervärdeskomplex. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa resultat från olika studier om hälsokonsekvenser för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp.Metod: För att genomföra studien användes en deskriptiv litteraturöversikt med kvalitativ och kvantitativ ansats. Data erhölls efter sökning via PubMed, Cinahl och Scopus. Efter kvalitetsgranskning återfanns tolv artiklar som utgjorde studiens datamaterial.Resultat: Litteraturöversikten visade att kvinnors fysiska och psykiska hälsa påverkades negativt efter sexuella övergrepp vilket medförde lidande för kvinnan. Till exempel drabbades kvinnorna av depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom. Återkommande fysiska hälsoproblem var sömnproblem, fibromyalgi och svårigheter med den sexuella hälsan, som till exempel utomkvedshavandeskap. Överkonsumtion av mat och alkohol i syfte att döva smärtan förekom även hos kvinnorna. De var även benägna att utveckla ett självdestruktivt beteende.Slutsats: Kvinnors emotionella hälsa och välbefinnande påverkades påtagligt negativt av sexuella övergrepp. När det sexuella övergreppet var partnerrelaterat tenderade fler kvinnor att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom och depression. Skam- och skuldkänslor var vanligt hos kvinnorna samt begränsningar i det sociala livet som följd av deras psykiska ohälsa. Då utsatta kvinnor har svårt att berätta om sexuella övergrepp måste vårdpersonal som möter dem vara uppmärksamma på tecken som kan tyda på sexuella övergrepp, samt ge den vård som tillämpar kvinnornas individuella behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)