Hjälp till självhjälp - Om metoder för att lära ut idiomatisk improvisation inom den afroamerikanska musiktraditionen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Studiens syfte är att söka en djupare förståelse för musikaliskt lärande inom hur idiomatisk improvisation och genretypiskt spel, och av metodik i olika genrer för att lära ut dessa moment. Studien består av intervjuer med två lärare som arbetar på gymnasienivå och två lärare som arbetar på folkhögskolenivå, vilka alla är verksamma inom den afro-amerikanska musiktraditionen. Studien visar att arbetet med idiomatisk improvisation och genretypiskt spel påverkas bland annat av skolformen och studenternas musikaliska nivå, och att den terminologi lärare använder för att beskriva sitt arbete inom dessa områden ser olika ut. De metoder som de intervjuade lärarna använder sig av sammanfattas i slutet av studien i tre steg som syftar till att ge en tydligare bild av hur det pedagogiska arbetet inom detta område kan struktureras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)