En skola för alla- inkludering eller exkludering?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Marie Perlborn; [2020]

Nyckelord: inclusion; Exclusion; Newly arrived students;

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur tre olika skolor inom samma utbildningsområde tar emot och utbildar nyanlända elever för att på så sätt synliggöra de bidragande faktorerna, och hindren, för ett lyckat inkluderingsarbete.Tidigare forskning i ämnet tyder på att det skiljer sig mycket åt mellan skolorna i Sverige vad gäller mottagning och inkludering av nyanlända elever. Studien gjordes ur ett kvalitativt perspektiv, med 4 semistrukturerade intervjuer med representanter från 3 olika skolor inom samma utbildningsområde. Den teoretiska utgångspunkten var det sociokulturella-, relationella- och interkulturella perspektivet.Resultatet av studien visar att det skiljer sig mycket åt vad gäller inkluderingsarbetet av nyanlända elever på de undersökta skolorna. Framförallt använder sig skolorna av olika organisationsmodeller. Precis som tidigare forskning visar, tyder studien på att den bäst lämpade organisationsmodellen för ett lyckat inkluderingsarbete är succesiv inslussning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)