Brynäs IF – Mer än en idrottsförening : En fallstudie om Brynäs IF:s arbete med CSR

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund: Forskning visar att svenska idrottsföreningar besitter grundläggande värden som är att betrakta som samhällsnyttiga. Svenska idrottsföreningar erhåller likaså ett ekonomiskt stöd från den offentliga sektorn som ett erkännande av dess samhällsnytta. Likväl har svenska idrottsföreningar börjat arbeta med CSR likt företag för att bidra till samhället. En av dessa svenska idrottsföreningar är Brynäs IF som arbetar med ett omfattade CSR-arbete trots att deras kärnverksamhet, dvs. idrotten i sig, redan bidrar med samhällsnytta. Syfte: Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse varför Brynäs IF arbetar med CSR trots att deras kärnverksamhet redan bidrar med samhällsnytta och om CSR-arbetet har betydelse för huvudsponsorerna. Metod: Forskningsdesignen som tillämpades var en fallstudie för att beskriva det enskilda fallet Brynäs IF. En kvalitativ metod med intervjuer användes som angreppssätt för att bidra med en ökad förståelse. Slutsats: Anledningen till att Brynäs IF arbetar med CSR beror på olika saker. Dels tillmötesgår de kraven från huvudsponsorerna. Dels erhåller de även ökade sponsorintäkter i och med CSR-arbetet. Studien visar även att CSR-arbetet är en väsentlig anledning till varför huvudsponsorerna sponsrar Brynäs IF.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)