Att upprätthålla en relation : En studie om hur organisationer i konsultbranschen arbetar med Talent Management för att behålla sina talanger

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Sammanfattning:              Att Upprätthålla en Relation   Datum:                               2016-05-27.   Nivå:                                  Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 HP.   Institution:                        Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola.   Författare:                        Alexander Olsson, Andreas Johanssen-Hagen, Niklas Hjorth                                             931125                      881108                                     870516                           Titel:                                  Att Upprätthålla en Relation - En studie om hur organisationer i konsultbranschen arbetar med Talent Management för att behålla sina talanger   Handledare:                      Kerstin Nilsson   Nyckelord:                        Talanghantering, talanghanteringssystem, talanghanteringsstrategi, talang, utbildning och utveckling, talangrekrytering och behålla talanger.   Syfte:                                  Syftet med studien är att skapa förståelse för hur konsultföretag genomför Talent Management för att hantera personalomsättning.   Frågeställningar:              -Hur arbetar ledare i konsultföretag strategiskt med Talent Management?             -Hur arbetar konsultföretagen för att påverka möjligheterna till att behålla talangerna?   Metod:                               Studien har genomförts med utgångspunkt från Bryman och Bells (2013) syn på kvalitativ forskningsmetodik och har haft en deduktiv forskningsansats. Det empiriska materialet har samlats in via semistrukturerade intervjuer som därefter analyserats med stöd av teoretiskt material som sedan lett fram till slutsatserna.   Slutsats:                             Konsultföretagen arbetar strategiskt med Talent Management men de fokuserar till störst del på rekryteringsfunktionen och det finns en brist i resterande funktioner. Konsultföretagen arbetar med individualiserade mål, utveckling och utbildningsplaner för att öka möjligheterna till att behålla talangerna i företagen. Ledarskap och en uppmärksammande kultur är faktorer som företagen ser vara väsentliga för att talangerna ska stanna kvar i konsultföretagen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)