Lönsamhet, legitimitet och miljö : En kvalitativ studie om organisationers motiv till att göra miljövänliga val

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Världen står idag inför påtagliga klimatförändringar som ständigt blir värre, samtidigt som mänskligheten strävar efter att uppnå en högre levnadsstandard. Detta syns även på organisationsnivå då krav om snabb lönsamhetsgenerering och att ta sitt ansvar mot miljön skapar motsättningar vid val av miljövänliga lösningar i organisationer. Då organisationer är de största aktörerna på marknaden har de en möjlighet att påverka klimatförändringarna i en positiv riktning. Syftet med denna uppsats är därför att skapa en förståelse för organisationers motiv till att använda miljövänliga lösningar samt att urskilja om det finns några gemensamma mönster bland dessa motiv. För att besvara syftet har en kvalitativ undersökningsmetod valts, där 11 anställda med insyn i organisationens miljöbeslut har intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. I studiens resultat presenteras åtta gemensamma motiv som organisationer grundar sina miljövänliga lösningar på, dessa mynnar ut i två olika idealtyper: den resultatrationella organisationen samt den miljöaltruistiska organisationen. Dessa idealtyper är två fiktiva extremfall av organisationer som skapar en förståelse för existerande organisationers tankesätt vid valen av sina miljövänliga lösningar. Resultatet visar vidare på att det går att hitta tendenser av båda idealtyperna i de organisationer som har deltagit i studien, vilket betyder att de flesta organisationerna inte passar renodlat in under någon av de två idealtyperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)