Att behålla nödvändig kompetens inom företaget

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I dagens samhälle är personalen ett företags viktigaste resurs. Men hur ska mindretillväxtföretag kunna konkurrera, om samma kompetens, med stora bolags oändliga resursernär efterfrågan på kompetenta mjukvaruutvecklare ökar?Det finns olika sätt att konkurrera där ett är att lyckas behålla sina nuvarande anställda i syfteatt säkerställa innehavande av nödvändig kompetens inom företaget. Denna kompetens kanvara användbar som konkurrensmedel samtidigt som det kan behövas vid tillväxt i företaget.Att behålla personal kan även det göras på många olika sätt.I denna uppsats besvaras frågeställningen vad som får anställda att stanna kvar inomtillväxtföretag och hur tillväxtföretagen aktivt ska arbeta för att motivera sina anställda attstanna. Detta med ett extra fokus mot utvecklare då dess kompetens är eftertraktad idag ochde kommer utgöra en stor del av framtida arbetskraft. Uppsatsen är uppbyggd kring tvåteman: motivation samt intern marknadsföring. Den teoretiska grunden är byggd på,exempelvis, Barretts (1998) behovsmodell (som kan ses vara en vidareutveckling av Maslows(1943) klassiska behovstrappa) samt Hackman och Oldhams (1980) arbetsegenskapsmodell.Strategic narrative, vars mål är att få medarbetarna att känna i sitt dagliga arbete att de bidrartill något större, förekommer även frekvent.Förutom klassiska metoder för kvalitativa undersökningar har de bägge författarna haftfördelen att arbeta vid respektive fallföretag i drygt åtta månader, vilket ger uppsatsensresultat en ytterligare dimension. Detta har gett möjlighet till en utökad förståelse avomgivning, miljö och företagen i sig. Respektive fallföretag är tillväxtföretag som arbetarmed någon typ av mjukvaruutveckling. Företagen blir därmed relevanta för studien ochtillgången till dessa utgör förutsättningar för en djup förståelse.Det empiriska material som författarna samlat in genom intervjuer och observationer visar påatt tillväxtföretag har en möjlighet att konkurrera med större företag på en punkt; företagetsprodukt. Respondenterna uttrycker två tydliga preferenser där tillväxtföretagen har enmöjlighet att konkurrera. Att få arbeta med en utvecklingsbar produkt samt att produkten i siggenererar någon form av samhällsnytta (eller åtminstone ingen skada).Författarnas rekommendationer till tillväxtföretagen i mjukvarubranschen blir att bygga uppett starkt strategic narrative för att sätta produktens nytta i ett större perspektiv. Företagen böräven tydliggöra utvecklingspotentialen i produkten genom intern marknadsföring. Ett lyckatarbete med detta kan i sin tur skapa motivation hos utvecklare vilket förhoppningsvis leder tillatt de stannar inom organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)