Utländska socialarbetares syn på betydelsen av kulturkompetens i möten med klienter med invandrarbakgrund

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialhögskolan

Sammanfattning: Syftet med vår undersökning var att undersöka hur socialarbetare med utländsk bakgrund resonerar kring ett behov av kulturkompetens i möten med invandrarklienter. Våra frågeställningar var: Hur definierar socialarbetarna begreppet kulturkompetens? Vilka erfarenheter har socialarbetarna av betydelsen av kulturkompetens i socialt arbete med invandrarklienter? Och vilka fördelar och nackdelar finns det med kulturkompetens enligt socialarbetarna? Vår studie är baserad på fem intervjuer med kvinnliga socialarbetare som har utländskt ursprung. Resultatet analyserades med hjälp av teorier om kultur, kulturkompetens och etniskt sensitivt socialt arbete. Vi har även använt oss av tidigare forskning om dessa ämnen. I resultatet av vår studie framkom det att kulturkompetens i de flesta fall är något positivt men att det inte är en avgörande egenskap för att kunna göra ett lyckat arbete med invandrarklienter. Det fanns många förtjänster men också en del begränsningar med denna typ av kompetens. Dessa kommer vi att redogöra för i vår resultat-och analysdel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)