RÄTTEN ATT FÅ TA PLATS - En kvalitativ intervjustudie om svenska kroppsaktivisters syn på kroppsaktivism

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur de som är aktiva inom kroppsaktivismen självauppfattar rörelsen, vad de har för erfarenheter av den, samt hur de använder medier föratt bedriva den.Teori: Participatory culture, digital aktivism, digital feminism, counterpublicsMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Intervjuer med fem personer aktiva inom kroppsaktivismenResultat: Resultatet visade att det saknas samstämmighet kring vad begreppen kroppsaktivismrespektive fettaktivism innebär och hur de bör användas. Instagram används för att detär ett enkelt och tillgängligt sätt att nå ut med sitt budskap, men upplevs också somproblematiskt av olika anledningar. Instagrams fokus på självcentrering riskerar ocksåatt göra det svårare att dra en gräns mellan influencer och aktivist. Det finns en starkkänsla av gemenskap inom rörelsen, trots att de flesta har begränsade erfarenheter avoffline-aktivism och interaktion ansikte-mot-ansikte med andra aktivister.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)