Patienters upplevelser av palliativ vård i hemmet - en litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: En av grunderna för den palliativa vården är patienten, att patienten trots sin svåra situation får uppleva en god livskvalitet. Känsla av kontroll är även det en grund för den palliativa vården, vilket kan påverkas av personcentrerad vård. Vid en väl uppfylld personcentrerad vård kan en känsla av kontroll infinna sig hos patienten, vilket är en stor betydande del i den annars något svårt greppbara situationen. Syfte: Syftet är att sammanställa tidigare forskning om upplevelser hos patienter som erhåller palliativ vård i sitt eget hem. Metod: Detta är en litteraturöversikt som är baserad på 15 olika artiklar. Datainsamlingen har skett via sökningar i databaserna PubMed och CINAHL och är systematiskt analyserade innan de är sammanställda i resultatet. Resultat: Majoriteten av patienterna upplevde den palliativa vården i hemmet som positiv, vårdpersonalen ansågs vara trevliga, pålästa och engagerade. Patienterna poängterade även att för att behålla en god livskvalitet var en grundläggande del att patientens personlighet fick bevaras, att patienten ses som en person och inte som sin sjukdom. Det var också viktigt för patienterna att de fick känna sig självständiga och behövda. Konklusion: Patienterna upplevde att de blev väl omhändertagna samt att deras önskan sattes i fokus. För att detta skall uppnås var det viktigt att sjuksköterskan uppmuntrade och lyfte patientens åsikter, behov och vilja.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)