Hotellbesök för den klimatsmarta: Hotellgästers påverkan av hedonistiska begär

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Hotellbesök för den klimatsmarta- hotellgästers påverkan av hedonistiska begär Nivå: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Lunds universitet, Campus Helsingborg. Författare: Line Svahn och Cecilia Fager Handledare: Ida Wingren Problemområde: Värdesamskapande utifrån hållbarhetsaktiviteter inom hotellsektorn Syfte: Syftet med den här studien är att granska huruvida hedonism har någon inverkan på gästens syn av hållbarhet vid hotellvistelser. Vidare vill vi undersöka hur gäster förhåller sig till hedonism och hållbarhet och om det har någon inverkan på värdesamskapande. Frågeställningarna: ● Hur förändras konsumentens miljömedvetna beteende vid hotellvistelser? ● På vilket sätt påverkas den miljömedvetna individen under hotellvistelsen av hållbarhet och hedonism, har det någon inverkan på värdesamskapandeprocessen? Metod: Kvantitativ och kvalitativ metod, slumpmässigt urval via enkäter har tillämpats. Enkäten bestod av fyra delar: bakgrund, hotellvistelser, hållbarhet och miljö samt hotell och hållbarhet. Det har varit 251 respondenter på enkäten och den insamlade datan har presenterats via korrelationsanalys och tematisk analys. Teoretiska begrepp: Konsumtion, hållbar turism, habitus, hedonism och värdesamskapande Resultat: Resultatet i den här studien visar på att gäster är vid hotellbesök villiga att kompromissa med den hedonistiska känslan till förmån för hållbarhetsaspekter. Genom möjlighet till att göra hållbara val leder det till att gästen inte behöver kompromissa med sin hållbara livsstil, vilket kan förstärka och addera värde till den värdesamskapandeprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)