Problemlösningsuppgifter – räcker de till? : En läromedelsanalys som fokuserar på problemlösning och dess betydelse för elever i årskurs 3.

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Forskare anser att problemlösning är en av de viktigaste kunskaperna att ha med sig genom livet. Inom området för problemlösning i matematik är målsättningen att eleverna uppnår de mål och kunskapskrav som finns beskrivna i läroplanen. Vi har sett att problemlösning behandlas olika på de skolor vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi ville därför undersöka i vilken utsträckning problemlösningsuppgifter förekommer i två läromedel samt om de ger eleverna tillräcklig kunskap att nå målen. Uppgifterna i de båda läromedlen räknades och kategoriserades utifrån ett ramverk och presenteras i en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av studien visar att problemlösningsuppgifterna i elevernas matematikbok är få till antalet och att alla elever inte ges möjlighet att öva sin problemlösningsförmåga fullt ut. En möjlig slutsats av studiens resultat är att undervisning enbart utifrån elevernas matematikbok inte ger eleverna de förutsättningar som krävs för att nå målen. Om läraren aktivt använder lärarhandledningen i undervisningen visar resultatet att elevernas problemlösningsförmåga gynnas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)