Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde Seminariedatum: 1 juni 2018 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete kandidatnivå i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Markus Andersson, Gustav Westman, Mikael Zago Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Fair Value, Accounting Standards, IFRS, PPE (Property, Plants and Equipment) och Historic Cost Syfte: Syftet är att utreda varför det finns en diskrepans mellan teoretisk uppfattning och vad praktiker anser problematiskt angående användningen av verkligt värde och dess egenskaper. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet bygger på begreppen relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet som presenteras i IASB:s föreställningsram, agentteorin samt positiv redovisningsteori och dess huvudhypoteser samt tidigare forskning på området. Metod: En kvalitativ studie där först tidigare forskning har undersökts och baserat på problem som dessa studier identifierat har en mailintervju sammanställts och skickats ut. Empirin har sammanställts och analyserats utifrån vald teori och standarder och baserat på detta har resultat och slutsats dragits. Empiri: Studiens empiri består av okategoriserade sammanfattningar av svar från mailintervjuns respondenter, bestående av representanter för noterade företag på Stockholmsbörsen. Resultat: Resultatet av studien visar en skild uppfattning om värdering till verkligt värde för materiella anläggningstillgångar mellan teoretiker och praktiker. Studien finner att för att värderingsmetoden ska framstå som det bättre alternativet krävs en aktiv marknad och att det finns en gemensam accepterad metodik för att beräkna marknadsvärdet. Det framgår även att de problem som värderingsmetoderna möter är den negativa korrelering som finns mellan ökad relevans och tillförlitlighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)