Sökning: "Gustav Westman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gustav Westman.

 1. 1. Verifying Correctness of Contract Decompositions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Hedengran; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The importance of verification in safety critical systems is well known. However, due to the complexity of verification, the task of formally verifying large safety-critical systems might prove computationally infeasible in many cases. Compositional verification is a technique aimed at enabling verification of large safety-critical systems. LÄS MER

 2. 2. Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Zago; Gustav Westman; Markus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Fair Value; Accounting Standards; IFRS; PPE Property; Plants and Equipment ; Historic Cost; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde Seminariedatum: 1 juni 2018 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete kandidatnivå i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Markus Andersson, Gustav Westman, Mikael Zago Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Fair Value, Accounting Standards, IFRS, PPE (Property, Plants and Equipment) och Historic Cost Syfte: Syftet är att utreda varför det finns en diskrepans mellan teoretisk uppfattning och vad praktiker anser problematiskt angående användningen av verkligt värde och dess egenskaper. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet bygger på begreppen relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet som presenteras i IASB:s föreställningsram, agentteorin samt positiv redovisningsteori och dess huvudhypoteser samt tidigare forskning på området. LÄS MER

 3. 3. Words of the Japanese Shadow : a study of Jungian archetypes and Japanese role language

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Fredrik Westman; [2011]
  Nyckelord :Vogler; Kinsui; Hero; Shadow; Role language; archetypes; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay builds upon the theories of role language advocated by Satoshi Kinsui, as well as the archetype theories of Christopher Vogler, Joseph Campbell and Carl Gustav Jung. Kinsui argues that role language styles in Japanese are connected to the characters archetypes described by Vogler, and proceeds to connect three language styles to archetypes. LÄS MER