Personalpolicy – En kreativ process!

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

Sammanfattning: Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka vilken påverkansfaktor personalpolicy och personalhandböcker har i ett medelstort företag i Sverige. Det är även av intresse att se hur dessa dokument är utformade och hur de implementeras i verksamheten. Metod: Forskningsansatsen är en kvalitativ metodtriangulering. En fallstudie med semistrukturerade intervjuer samt en dokumentstudie av policydokument och personalhandböcker från organisationen i fråga. Ett abduktivt synsätt har tillämpas i och med att vi har dragit slutsatser från vårt resultat för att applicera på koncernen, men även utgått från teori ur litteraturen för att kunna tillämpa dessa på studieobjektet. Ett hermeneutiskt perspektiv har tillämpats under den genomförda dokumentanalysen, för att se materialet både i delar och som en helhet. Empiri: Datainsamlingen har genomförts med hjälp av fem intervjuer där respondenterna representerade fem separata verksamheter inom koncernen. Respondenterna har olika roller inom organisationen men samtliga innehar en ledarposition med ett personalansvar. Slutsats: Enbart ett välarbetat dokument bidrar inte med effektivitet utan faktorer som ledarskap och organisationskultur behöver även ingå i ekvationen för att policyn ska bidra med värde till organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)