AI-assisterad spårning av flygande objekt och distansberäkning inom kastgrenar

Detta är en M1-uppsats från KTH/Medicinteknik och hälsosystem

Sammanfattning: Detta examensarbete har utförts under tio veckor på uppdrag av företaget BitSim NOW. Den manuella metod som idag används för mätning av stötar inom kulstötning kan utgöra en risk för felaktiga resultat och personskador. Med hjälp av tekniska hjälpmedel kan en lösning med noggrannare mätningar och lägre risk för skador implementeras i sporten kulstötning. Denna rapport presenterar en lösning som med hjälp av artificiell intelligens identifierar kulan utifrån en filmsekvens. Därefter beräknas längden av stöten med hjälp av en formel för kastparabeln. Lösningen jämförs sedan med en metod utan artificiell intelligens för att fastställa den bästa av de två metoderna. De variablersom jämfördes var noggrannheten på stötens längd och hur bra de två olika metoderna spårade kulan. Resultatet analyserades i relation till de uppsatta målen och sattes därefter in i ett större sammanhang. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)