Anställdas upplevelser av att vara tillgänglig i arbetet : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Arbetsplatsen är en betydelsefull arena för människor då en stor del av livet spenderas i arbetslivet och det medför att det är viktigt med hälsofrämjande och förebyggande arbete. Arbetslivet har under de senaste åren förändrats mycket på grund av informations- och kommunikationsteknikens utveckling vilket möjliggjort ett flexiblare arbetssätt och att en stor del av arbetet bedrivs med hjälp av teknik. Förändringen inom hur och när anställda utför sitt arbete motiverar studier som vill öka förståelsen för anställdas upplevelser av tillgänglighet i arbetslivet. Syftet med studien är att undersöka hur anställda upplever sin hälsa i relation till att vara tillgänglig i arbetet. En kvalitativ metod valdes med ett urval av fem personer verksamma inom konsult- och rådgivningsbranschen intervjuades. Intervjumaterialet analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultatet visar att det upplevdes finnas både för- och nackdelar med att vara tillgänglig i arbetet. Tillgängligheten medför kontroll över anställdas arbete men det uppstår även en upplevelse av behov av att vara tillgänglig vilket medför en negativ påverkan på anställdas hälsa i form av stress. Det visar även på att arbetsgivaren har ett visst ansvar för att stötta sina anställda att hantera tillgängligheten för att arbeta mer hälsofrämjande med anställdas hälsa och en hälsofrämjande arbetsplats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)