Standardisering och anpassning - En studie av Volvos marknadsföring i Europa

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att redogöra för ett internationellt företags marknadsföringsstrategi på den europeiska marknaden, i det här fallet Volvos, sett ur ett standardiserings- och anpassningsperspektiv. Metod: Vi har genomfört en litteraturstudie för att få en teoretisk grund för arbetet. Därefter utfördes en empirisk studie av Volvo med hjälp av intervjuer med anställda på företaget samt med nyckelpersoner på reklam- och mediabyråer. Vid analysen av Volvos marknadsföring har vi även använt oss av reklamfilmer och annat material från företaget. Resultatet från den empiriska studien sattes i relation till de aktuella teorierna. Denna analys av empiri och teori låg sedan till grund för våra slutsatser. Resultat: Vår utgångspunkt efter att ha genomfört litteraturstudien var att en kombination av anpassning och standardisering var nödvändig och att företag bör sträva efter att hitta en balans mellan de båda strategierna. De slutsatser vi kunnat dra av företagsstudien är att Volvos målgrupp i Europa är ett segment som motsvarar profilen av en euro-consumer vilket medför att företaget framgångsrikt kunnat standardisera en stor del av sin marknadsföring. Företaget har dock valt att anpassa vissa delar av marknadsföringen, till exempel språkmässigt samt till viss del vid val av media.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)