Stödjande insatser till barn med övervikt utifrån familjefokuserad omvårdnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

Bakgrund:Övervikt och fetma är ett växande problem i stora delar av världen. Dagens moderna livsstil bidrar till allt mer stillasittande arbete och aktiviteter. Fetma hos barn kan orsaka fysisk, social och psykisk ohälsa i vuxen ålder. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av stödjande insatser enligt familjefokuserad omvårdnad av barn med övervikt och fetma. Metod: Det är en allmän litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar granskats och valts ut för att svara på syftet. Datainsamling skedde i databaserna Cinahl, Medline, Amed, Academic Search Elite. Utifrån artiklarnas resultat delades innehållet in i fem huvudteman som kategoriserar sjuksköterskans upplevelser av stöd i arbetet med familjer som har barn med övervikt och fetma. Resultat: Sjuksköterskan upplever att i kommunikationen med familjen med barn som har övervikt och fetma är föräldrarnas attityder det största hindret i arbetet med stödjande insatser. Många föräldrar saknar sjukdomsinsikt gällande sitt barns fetma som också försvårar sjuksköterskans arbete i den familjefokuserade omvårdnaden. Kost, motion och lek upplevs som en självklar del i sjuksköterskans stödjande insatser och tas upp i flera av artiklarna men också insatser i skolan upplevs vara ett viktigt stöd. Slutsats: Övervikt och fetma är ett känsligt ämne. Det kräver mer kunskap och resurser om hur sjuksköterskan kan nå fram till föräldrar i att ge information, stöd och motivation till en hälsosammare livsstil för deras barn med övervikt och fetma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)