Format som formar kultur eller kultur som formar format? - En kvalitativ intervjustudie ur ett producentperspektiv om programformatets påverkan på televisionens utbud

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsens titel: Format som formar kultur eller kultur som formar format? – en kvalitativ intervjustudie ur ett producentperspektiv om programformatets påverkan på kultur. Examination: 20 augusti 2013 Ämne/Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap MKVK04. Institutionen för kommunikation och medier. Författare: Lovisa Haeger, Mirja Danielson Handledare: Tobias Linné Examinator: Fredrik Miegel Nyckelord: Programformat, kulturindustri, producentperspektiv, globalisering, standardisering, mediekonvergens. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka programformatets inverkan på kulturindustrin, kulturarbetarna samt det kulturella utbudet från television. Tillika att nå en ökad förståelse för formatets framgång. Metod: Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med olika aktörer inom produktions- och distributionsbranschen. Åtta semistrukturerade samtalsintervjuer samt en case-studie om processen från formatidé till färdigt program ligger till grund för vårt empiriska material. Teori: Teorin behandlar överlag de olika effekter som formatframväxten har haft på kulturen. Urvalet av teori är baserat på hur pass relevant de olika teoretikernas teser har varit för vårt syfte och vår frågeställning. De behandlar bland annat globaliseringens effekter på kultur, televisionens makt, kulturindustrin och standardiseringen av denna samt mångfald/likriktning i vår nuvarande kultur. Empiri/Analys: Empirin används som grundpelare i vår analys där materialet från intervjuerna tillämpas på teorierna. Ur det empiriska materialet har vi kunnat se hur aktörerna förlitar sig på programformat som näringsfång samt att programformat får en allt större roll i televisionens utbud. Kultur som en gång var nationsbunden finns numera att tillgå världen över med en nationell tvist som kulturarbetarna kallar adaptering. Slutdiskussion: Vår studie visar på att inhemska förlagor av programformat kan dels ses som ett led i globaliseringsprocessen och dels som ett värnande av det nationella och lokala. Den kreativa processen trängs i viss mån undan när man arbetar med format, vilket ses som ett nederlag enligt respondenterna. Publiken får större chans att påverka genom interaktionen som för konsumenten närmare aktören. Infotainment efterfrågas, publiken vill lära genom underhållning och inte sitta passiva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)