Inget man tar i korridoren liksom : Elevassistenters erfarenheter av elevers integritet i grundsärskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Syftet med studien är att bidra med kunskap om några elevassistenters erfarenheter av att hantera frågor som rör elevers personliga och kroppsliga integritet, med särskilt fokus på gränser för kroppslig närhet i grundsärskolans dagliga praktik. De metoder som tillämpades var narrativa intervjuer med en kvalitativ design. Den teoretiska ramen utgörs av socialkonstruktivistisk teori med en narrativ ansats samt skriptteori. Intervjuerna utfördes på tre olika grundsärskolor i två olika kommuner och primära data innefattar intervjusvar från sex elevassistenter. Det mest framträdande i analysresultatet är att elevassistentens uppdrag att hantera elevers personliga och kroppsliga integritet i grundsärskolan, innefattar en komplex praktik som inrymmer en mängd olika dilemman. Elevassistenternas brist på och behov av att prata om, reflektera, samverka, skapa samsyn och gemensamma förhållningssätt kring frågor som rör elevers personliga och kroppsliga integritet i grundsärskolans dagliga praktik – bland annat utifrån otydliga läroplaner, brist på pedagogisk utbildning, tabun, varierande synsätt, den egna osäkerheten på området; men i synnerhet utifrån att elever i grundsärskolan är en särskilt utsatt grupp. Samtidigt framstår samverkan och särskilt samverkan mellan grundsärskola och grundskola, och gemensamma strategier, som framgångsfaktorer i arbetet med elevers personliga och kroppsliga integritet. Vidare visar studien att det är viktigt att uppmärksamma och medvetandegöra alla de aspekter som påverkar grundsärskoleelevers gränser för kroppslig närhet. Begränsande oreflekterade normer visar sig leva kvar i grundsärskolans dagliga praktik, vilket lyfter fram ett behov av normkritiskt tänkande. Studien belyser komplexiteten i elevassistentens roll som handlar om att skapa en nära relation och samtidigt ge elever utrymme att träda fram som subjekt. Elevassistenten framstår i studien vara en viktig förebild i arbetet med att utveckla grundsärskoleelevers personliga och kroppsliga integritet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)