Sökning: "Eva Hallberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eva Hallberg.

 1. 1. Skapar organisationer förutsättningar för att medarbetare ska vara delaktiga?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för teknik och hållbar utveckling

  Författare :Eva Åsén Hallberg; [2011]
  Nyckelord :Delaktighet; ledarskap; kvalitet; organisation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka om organisationer skapar förutsättningar för att medarbetare ska vara delaktiga i arbetet. Forskningsfrågorna är: Vad gör ledningen för att medarbetare ska vara delaktiga i arbetet?; Hur gör ledningen för att medarbetare ska vara delaktiga i arbetet?; Vilka påverkansfaktorer finns i organisationens kultur och struktur, som kan underlätta för (skapa förutsättningar för) medarbetare att vara delaktiga? Studien har genomförts som två fallstudier där insamling av datamaterial har skett genom personliga intervjuer och dokument. LÄS MER

 2. 2. Kilometerskatt för tunga fordon : Skapande av en transportmodell för efterlevnadskontroll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Eva-Li Westerberg; Johan Hallberg; [2008]
  Nyckelord :kilometerskatt; tunga fordon; transportmodell; efterlevnadskontroll;

  Sammanfattning : Arenaprojektet startades som följd av EU-direktiv och svenska myndigheters påtryckningar att införa kilometerskatt för tunga fordon i Sverige, vilket är tänkt ersätta dagens tidsbaserade vägavgiftssystem. En grundtanke med ett införande är att en stor andel transporter sker på väg och av utlandsregistrerade fordon, det är då mer rättvist och samhällsekonomiskt att de som använder vägarna också betalar för det. LÄS MER

 3. 3. Actios och pronuntatios betydelse för att skapa pistis : En studie av para- och extralingvistisk kommunikation kopplad till pistis-begreppet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Eva Kihlström; [2004]
  Nyckelord :Rhetoric; Retorik; trovärdighet; actio; pronuntatio; ethos; pistis; ickeverbal kommunikation; autenticitet; paralingvistik; karisma; kroppsspråk;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur en talare skapar trovärdighet hos sin publik med hjälp av actio och pronuntatio. Framställningen innehåller en analys av gestik, mimik och prosodi hos föredragshållaren och scenartisten Klas Hallberg. Därutöver ges en historisk tillbakablick om actio och pronuntatio contra pistis, tillit och förtroende. LÄS MER