Sökning: "Amanda Friman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Amanda Friman.

 1. 1. “Jag bara mår”: Hur gymnasieungdomar berättar om välmående och vad som är betydelsefullt för hur de mår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amanda Svedberg; Anna Friman; [2022]
  Nyckelord :well-being; adolescents; well-being literacy; school and well-being; positive psychology; välmående; ungdomar; välmåendeliteracitet; skola och välmående; positiv psykologi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien syftade till att undersöka hur ungdomar beskriver begreppet välmående, hur de beskriver sin självkänsla och sina egna och andras krav har för betydelse för välmående samt hur olika aktiviteter och miljöer spelar roll för välmående, enligt de själva. För att undersöka detta intervjuades åtta förstaårs gymnasieelever. LÄS MER

 2. 2. ATT UMGÅS I AVSKILDHET : En studie om individers upplevelser av sociala interaktioner i spelbaserade röstbundna nätgemenskaper i tider av isolering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anton Harming Costa; Amanda Isaksson; Eric Fredriksson Friman; [2021]
  Nyckelord :social interactions; depression; social online gaming; social gaming motives; Covid-19; sociala interaktioner; socialt umgänge; emotionellt stöd; nätgemenskaper; onlinespel; spel; motivation; Covid-19;

  Sammanfattning : The Swedish national regulations and advice that the Covid-19 pandemic has entailed have resulted in individuals staying at home to a greater extent. This has led to individuals not having physical social interactions to the same extent as before the pandemic. LÄS MER

 3. 3. Motoriken i inomhusmiljön : Barns fysiska aktivitet i förskolans inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Amanda Friman; Jennifer Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; motorik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskolans inomhusmiljö kan gynna barnens motoriska utveckling. De frågeställningar vi vill undersöka är: 1.) Hur uppfattar förskollärare att inomhusmiljön på förskolan påverkar barns motorik? 2. LÄS MER