Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. Studien har ett urval på 70 bolag från OMX Stockholm Large Cap och består av totalt 210 observationer. Data relaterad till dessa företag är hämtad från årsredovisningar och Factset. Teoretiska perspektiv: Studien baseras på befintliga teorier inom bolagsstyrning som agentteorin, stewardshipteorin och intressentmodellen vilka behandlar förhållandet mellan ägare och företagsledning. Vidare grundas studien i teori relaterat till earnings management och även dess relation till ägarstrukturer. Empiri: För att estimera earnings management-variabeln har Jones Cash Flow-modellen använts där godtyckliga periodiseringar används som ett mått för earnings management. Signifikanta samband mellan variabeln och de oberoende variablerna undersöks sedan genom en multipel regression i EViews. Slutsatser: Studiens resultat visar att det finns statistiskt säkerställda samband mellan beroende variabeln earnings management och de förklarande variablerna utländskt ägande som har ett positivt samband och institutionellt ägande som har ett negativt samband.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)